Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
  • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

  • ErasmusBelfast, München

  • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

  • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

  • Studentské prostředí

  • Venkukolem školy

  • Uvnitřve škole

Filosofie Svatojánské koleje, profil absolventa

 Motto:

 Děti do světa neuvádíme, ale s dětmi svět tvoříme.

 

Protože výchova rozvíjí myšlení, správné jednání a zručnost, má těžiště naši výchovy tři pevné body: 1. chápání, 2. jednání, 3. zručnost

Poměr odpovídajících předmětů v kreditním zastoupení:

pomer predmetu novy

1. Chápání:

Pedagog neuvádí dítě do světa, ve kterém žije, ale se svým světem vstupuje do tvořícího se světa dítěte. Dospělí předávají dítěti svá hodnocení, postoje, barevnost a šíři svého světa. Dítě je uchopuje vlastním způsobem a vlastním způsobem rozvíjí. Budoucí pedagog se učí mlčet a naslouchat: prvně reflektuje sebe (odhaluje své prekoncepty), dále reflektuje otevírající se svět dítěte (vliv rodiny, dědičnosti, kultury, výchovného stylu, sourozenecké konstelace).

Budoucí pedagog u nás v rámci filosofických, etických, teologických a environmentálních předmětů prohlubuje znalost i kritické reflexe svého světa, své kultury, svých duchovních kořenů a současně se učí chápat možnost jiných kulturních konceptů; v environmentálních předmětech je student učen rozumět životu přírody a svému kraji.

2. Jednání 

Každé jednání je interakce se světem a seberealizace. Dobrý pedagog rozumí dítěti (znát mluvu jeho psychiky, jeho těla, jeho vývoje) a pomáhá rozvíjet jeho schopnosti a zdatnosti (postoje). 

Pedagog pomáhá dítěti se zvládnutím sociálního a kulturního prostoru, ve kterém dítě realizuje své schopnosti, rozvíjí svou osobnost. K tomu potřebuje být schopen vyhodnotit edukační situaci, dokáže určit cíl edukace a znát způsob, jak cíle dosáhnout.

3. Zručnost

Dítě rozvíjí své dovednosti hrou. Napodobuje dovednosti, které vidí u autority. Své schopnosti rozvíjí na základě nápodoby. Získává první zkušenost, že rozvíjení schopností je zábavné a přináší radost. Budoucí pedagog se učí dovednost a způsobu jejich předávání.  U nás se učí dovednostem v oblasti hudební (včetně hry na hudební nástroj a výuky zpěvu), výtvarné, pracovní (tvořivá práce s materiálem) a dramatické. Všechny tyto moduly jsou koncipovány tak, aby studenty vybavily nejen nezbytnou teorií, ale především, aby rozvíjely praktické vědomosti a dovednosti studentů v didaktické rovině.

 

Profil absolventa

Absolvent je připraven pracovat v zařízeních pro děti předškolního věku, ve školních družinách, školních klubech či jiném mimoškolském zařízení. Dále se uplatní v domech dětí a mládeže, hrových centrech či střediscích volného času. Je kompetentní k výkonu profese samostatného učitele mateřské školy. Jeho platové zařazení je stejné jako při dosažení bakaláře. Jako pracovník s vyšší kvalifikací je schopen komplexně zajistit nebo řídit výchovně vzdělávací a koordinační činnost v oblasti využití volného času dětí a mládeže ve výchovných zařízeních různého typu, může tedy působit jako animátor zájmové činnosti, samostatný pedagog volného času. Absolvent může poskytovat individuální výchovně vzdělávací péči též ve zdravotnických zařízeních a jako osobní asistent dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Jako pedagogický pracovník je schopen působit v informačních a environmentálních centrech a řídit komunitní sdružení a spolky národnostních menšin, mateřská centra apod. Vynikajících výsledků dosahuje škola na poli zaměstnanosti svých absolventů (98%). Absolvent vyšší odborné školy pedagogické s titulem DiS. má stejné platové zařazení  jako absolvent bakalářského studia.

Se srdcem vytvořil manGoweb