Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
 • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

 • ErasmusBelfast, München

 • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

 • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

 • Studentské prostředí

 • Venkukolem školy

 • Uvnitřve škole

Přijímací řízení a přihlášky ke studiu


Ve školním roce 2023/2024
otvíráme pro denní i kombinovanou formu studia obor
Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-N/03)


denní forma studia
– předpokládaný počet přijatých uchazečů  35
kombinovaná forma studia – předpokládaný počet přijatých uchazečů  50

K přijímacímu řízení jsou srdečně zváni uchazeči, kteří

 • ukončili středoškolské vzdělání – u uchazečů o denní studium je maturitní zkouška vyžadována pro nástup ke studiu, nikoliv pro účast na přijímacích zkouškách
 • řádně vyplnili a odeslali elektronickou nebo tištěnou přihlášku ke studiu na formuláři Svatojánské koleje
 • mají dobrý zdravotní stav potvrzený lékařem na tištěné přihlášce ke studiu
  Přihláška ke studiu ve Svatojánské koleji

Zájemci o denní studium                – Přihlašte se nejpozději do 31. 5. 2023
Zájemci o kombinované studium   – Přihlašte se nejpozději do 21. 5. 2023
Teprve po těchto termínech začneme e-mailem rozesílat pozvánky k přijímacímu řízení.

Přijímací řízení proběhne v týdnu od 12. června 2023.  U maturantů, kteří se hlásí na denní studium, je možná individuální domluva.

Elektronická přihláška ke studiu

Poplatek za přijímací řízení je 400 Kč a platí se předem převodem na účet č. 3683708369/0800 (jako variabilní symbol prosím uveďte prvních 6 číslic Vašeho rodného čísla – ta před lomítkem, nebo identifikační číslo, které Vám přidělí náš informační systém v případě podání elektronické přihlášky – je to 9ti místné číslo začínající 10…….).

Všechny části přijímací zkoušky se uskuteční v průběhu jednoho dne, na který je uchazeč na základě kompletně vyplněné přihlášky a zaplaceného poplatku pozván písemně e-mailem. Uchazeč předloží při registraci lékařské potvrzení a doklad o ukončeném středoškolském vzdělání. Pokud je už uchazeč v praxi, může předložit doporučení ke studiu od svého zaměstnavatele.

Přijímací řízení zahrnuje:

 • pro uchazeče o denní studium – ústní pohovor, v němž zjišťujeme motivaci studenta ke studiu, předpoklady pro daný obor, všeobecný rozhled a vztah k duchovním hodnotám.
 • pro uchazeče o kombinované studium – Písemný test, který má ukázat Váš zájem o obor. Písemný test z cizího jazyka (AJ nebo NJ) na elementární úrovni.

Uchazeči o kombinované studium, kteří pracují v oboru, získají body i za doporučení ke studiu od svého zaměstnavatele.

Bodové hodnocení pro uchazeče o denní studium:
Na základě pohovoru od 0 do 20 bodů. Ke studiu budou přijati uchazeči s 10 a více body.

Bodové hodnocení pro uchazeče o kombinované studium:
Všeobecný test                          – maximálně 30 bodů
Jazykový test (AJ, NJ)             – maximálně 32 bodů
Potvrzení od zaměstnavatele – maximálně 30 bodů
Ke studiu budou přijati uchazeči s nejvyšším počtem bodů.

Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na našich internetových stránkách. Bodové hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení bude zpřístupněno v informačním systému ISVOŠ. Zároveň uchazeči o studium mohou nahlédnout do spisu týkajícího se přijímacího řízení, a to na sekretariátu školy v úředních hodinách.

Profil absolventa

Absolventi Svatojánské koleje mají možnost navázat na studium v bakalářském studijním programu „Pedagogika volného času“ na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Díky smlouvě mezi Svatojánskou kolejí a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity mohou studenti během studia na Svatojánské koleji nasbírat až 116 kreditů odpovídajících ECTS, a tyto kredity si přenést do studia na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Šikovní studenti tak mohu dosáhnout na bakalářský titul již rok po absolutoriu na Svatojánské koleji.

Absolvent Svatojánské koleje může také pokračovat ve studiu na Jaboku – VOŠ sociálně pedagogické a teologické v Praze. Zde lze během jednoho roku dosáhnout titulu DiS. ve studijním oboru Sociální pedagogika s uplatněním i jako sociální pracovník.

Absolventa čeká vícero uplatnění:

 • Samostatný učitel mateřské školy – učitel/ka v zařízeních pro děti předškolního věku (státní, soukromé, církevní, s alternativním programem, s integrací dětí se speciálními potřebami aj.)
 • Samostatný pedagog volného času – vychovatel ve školní družině, školním klubu či jiném mimoškolském zařízení; pedagog zájmové činnosti v domech dětí a mládeže, hrových centrech a střediscích volného času; animátor zájmové činnosti
 • Absolvent může pokračovat ve studiu na TF JU

Absolvent je schopen komplexně zajistit nebo řídit výchovně vzdělávací a koordinační činnost v oblasti využití volného času dětí a mládeže. Jako pedagogický pracovník nalezne uplatnění i v informačních a environmentálních centrech, může řídit komunitní sdružení či mateřská centra a může pracovat v rámci církevních farností při pastoraci rodin s dětmi.

Přijímací řízení probíhá v budově školy ve Svatém Janu pod Skalou 1.

Jak se k nám dostanete? Podívejte se zde.

Chcete o nás vědět více? Podívejte se zde.

Školné

Studium je zpoplatněno částkou

7 000,- Kč za školní rok u denního studia

9 000,- Kč za školní rok u kombinovaného studia

Se srdcem vytvořil manGoweb