Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
 • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

 • ErasmusBelfast, München

 • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

 • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

 • Studentské prostředí

 • Venkukolem školy

 • Uvnitřve škole

Pro uchazeče

Ve školním roce 2016/17 otevíráme tříletý vzdělávací program

Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-N/03) ve formě:

 • denního studia. Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 25
 • kombinovaného studia. Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 60

Podmínky přijímacího řízení

K přijímacímu řízení jsou srdečně zváni uchazeči, kteří

 • ukončili středoškolské vzdělání – maturitní zkouška je vyžadována pro nástup ke studiu, nikoliv pro účast na přijímacích zkouškách
 • řádně vyplnili elektronickou přihlášku ke studiu na formuláři Svatojánské koleje (případně poslali poštou),
 • mají dobrý zdravotní stav potvrzený lékařem na přihlášce ke studiu.
Elektronická přihláška ke studiu

Přihláška k dennímu studiu  Přihláška ke kombinovanému studiu

Přihlášky pošlete nejpozději do 15. května 2016. Přijímacího řízení proběhne v týdnu od 6. do 10. června 2016.

Poplatek za přijímací řízení je 400 Kč a platí se předem převodem na účet č. 3683708369/0800 (jako variabilní symbol prosím uveďte Vaše rodné číslo) nebo osobním doručením.

Všechny části přijímací zkoušky se uskuteční v průběhu jednoho dne, na který je uchazeč na základě kompletně vyplněné přihlášky a ústřižku (kopie) složenky písemně pozván. Každý uchazeč předloží při registraci k nahlédnutí doklad o ukončeném středoškolském vzdělání.

Přijímací zkoušku na Svatojánské koleji pořádáme zejména proto, abychom o Vás zjistili co nejvíce a mohli Vám co nejúčinněji navrhnout ideální postup při studiu – výběr volitelných i nepovinných předmětů, volbu jazyka, hudebního nástroje apod.

Přijímací zkouška v celém rozsahu se týká pouze uchazečů o kombinované studium. Uchazeči o denní studium mohou být přijati pouze na základě ústního pohovoru.

Přijímací zkouška zahrnuje:

 • ústní pohovor, v němž zjišťujeme motivaci studenta ke studiu, předpoklady pro daný obor a zkušenosti z praxe, všeobecný rozhled a vztah k duchovním hodnotám – u denního i kombinovaného studia
 • orientační talentovou zkoušku z hudební a výtvarné výchovy – pouze u kombinovaného studia, u kterého není  (na rozdíl od denního studia) v průběhu studia tolik vyučovacích hodin pro osvojení si těchto dovedností
 • písemnou část složenou z testu studijních předpokladů a elementární znalosti cizího jazyka (AJ nebo NJ) – pouze u kombinovaného studia, uchazeči o denní studium jsou většinou čerství maturanti, u nichž byly tyto znalosti ověřeny státní maturitní zkouškou

Při zkoušce z hudební výchovy se předpokládá alespoň základní znalost notového písma a elementární hudební cítění (hudební nástroj není podmínkou přijetí, ale hra na klavír je povinnou součástí studijního programu), z výtvarné výchovy je zadáváno výtvarné zpracování vybraného tématu.

Profil absolventa

Absolventi Svatojánské koleje mají možnost navázat na studium v bakalářském studijním programu „Pedagogika volného času“ na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Díky smlouvě mezi Svatojánskou kolejí a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity mohou studenti během studia na Svatojánské koleji nasbírat až 116 kreditů odpovídajících ECTS, a tyto kredity si přenést do studia na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Šikovní studenti tak mohu dosáhnout na bakalářský titul již rok po absolutoriu na Svatojánské koleji.

Absolventa čeká vícero uplatnění:

 • Samostatný učitel mateřské školyučitel/ka v zařízeních pro děti předškolního věku (státní, soukromé, církevní, s alternativním programem, s integrací dětí se speciálními potřebami aj.)
 • Samostatný pedagog volného časuvychovatel ve školní družině, školním klubu či jiném mimoškolském zařízení;pedagog zájmové činnosti v domech dětí a mládeže, hrových centrech a střediscích volného času;animátor zájmové činnosti
 • Absolvent může pokračovat ve studiu na TF JU

Absolvent je schopen komplexně zajistit nebo řídit výchovně vzdělávací a koordinační činnost v oblasti využití volného času dětí a mládeže. Jako pedagogický pracovník nalezne uplatnění i v informačních a environmentálních centrech, může řídit komunitní sdružení či mateřská centra a může pracovat v rámci církevních farností při pastoraci rodin s dětmi.

Přijímací řízení probíhá v budově školy ve Svatém Janu pod Skalou 1.

Jak se k nám dostanete? Podívejte se zde.

Chcete o nás vědět více? Podívejte se zde.

Školné

Studium je zpoplatněno částkou

6 000,- Kč za školní rok u denního studia

8 000,- Kč za školní rok u kombinovaného studia

Se srdcem vytvořil manGoweb