Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
 • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

 • ErasmusBelfast, München

 • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

 • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

 • Studentské prostředí

 • Venkukolem školy

 • Uvnitřve škole

Kvalifikační kurz Asistent pedagoga a kurz Logopedické prevence

Nabízíme Vám vyhledávaný kvalifikační kurz Asistent pedagoga a čerstvě akreditovaný kurz logopedické prevence.

Kurz pro logopedické asistenty – PODPORA PŘIROZENÉHO VÝVOJE ŘEČI DĚTÍ – primární logopedická prevence

Č. akreditace MŠMT­- 27994/2021-5-938

Akreditovaný vzdělávací program je určený pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61:

Logopedický asistent má vždy pedagogické vzdělání a  pro svou činnost v oblasti logopedie má odborné předpoklady získané:

c) vzděláním stanoveným pro učitele mateřské školy, základní školy, nebo
střední školy, kteří nevykonávají přímou pedagogickou činnost ve třídě zřízené
pro žáky    se    speciálními   vzdělávacími    potřebami,    případně   vzděláním
předepsaným pro vychovatele, kteří nevykonávají přímou výchovnou činnost
v zařízeních zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (zákon
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících    a o změně některých zákonů,
v platném znění )   a vzděláním získaným absolvováním kursu zaměřeného na
logopedickou  prevenci  akreditovaného  MŠMT  v rámci  dalšího  vzdělávání
pedagogických pracovníků.

Logopedický asistent, který získal odbornou způsobilost podle čl. IV písm. c) se zaměřuje zejména:
• na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku,
• na prevenci vzniku poruch řeči,
• na prevenci vzniku čtenářských obtíží,
• v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče.

Program je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti primární logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních zařízení a žáků mladšího školního věku.

Cílem kurzu je vybudování nebo posílení kompetencí účastníků kurzů k provádění stimulace řečové výchovy a prevence poruch artikulace.

Cílová skupina

 • učitelé MŠ
 • učitelé 1. stupně ZŠ
 • učitelé ZŠ a MŠ speciálních

Kritéria pro výběr uchazeče:

 • doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon číslo 563/2004 Sbírky, v platném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kurzu,
 • řeč frekventanta nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti.

Rozsah hodin – 40 hodin výuka a 20 hodin praxe

Ukončení kurzu: Obhájení závěrečné práce, absolvent kurzu obdrží osvědčení

Cena kurzu: 7.900,-Kč (možnost i na splátky)

Termín kurzu: 19. – 20. 5., 25. – 27. 5. 2023

Přihláška je ke stažení zde.

 

Kvalifikační kurz STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA

Kvalifikační kurz Studium pro asistenty pedagoga (Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů – podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), akreditovaný MŠMT ČR pod č. j.: MSMT – 7947/2021-3-363

Kurz je určen jak zájemcům o profesi asistenta pedagoga, tak i stávajícím asistentům, kteří chtějí získat zákonem stanovenou kvalifikaci. V rámci kurzu účastníci získají teoretické znalosti o práci asistenta pedagoga, o jeho spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky a institucemi a o legislativním ukotvení jeho práce. Absolventi budou mít přehled o formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, o práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a o možnostech jejich začlenění do práce celé třídy.

Teoretická část kurzu je rozdělena do tří vícedenních bloků s intenzivní celodenní výukou na základě rozvrhu výuky (blok-pondělí až čtvrtek). Po ukončení výuky absolvují účastníci za každý blok test ověřující získané znalosti. Úspěšné absolvování všech tří dílčích testů  a odevzdání závěrečné práce, kterou uchazeči píší v průběhu kurzu, je předpokladem k připuštění účastníka kurzu k závěrečné zkoušce. Náplní kurzu jsou základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální a sociální pedagogiky , absolventi budou připravováni na zvládání běžných vzdělávacích a výchovných problémů, na konstruktivní řešení nedorozumění a konfliktů v komunikaci mezi školou, rodinou a dítětem. To vše si budou moci účastníci ověřovat během praxe, která je též podmínkou k připuštění k závěrečné zkoušce. Praxe probíhají během kurzu mimo bloků teoretické části. Místo praxe si každý účastník může vybrat sám. Po splnění 40 hodin ve škole či školce, požádá o vystavení potvrzení o praxi.

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům kurzu znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga – absolvent získává po složení závěrečných zkoušek příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění (§ 25 a 27) a osvědčení s celostátní platností, který opravňuje úspěšného absolventa k výkonu asistenta pedagoga v jakémkoliv školském zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ a DD se školou).

Rozsah kurzu: celkem 124 hodin, z toho 84 hodin přímé teoretické výuky a 40 hodin praxe.

Termín kurzu: 17. – 20. 4., 17. – 5. 5., 15. – 18. 5. 2023

Cena kurzu: 9.900,- (možnost i na splátky)

Podmínky účasti: dokončené základní vzdělání

Přijímáme přihlášky na kurz duben/květen 2023.

Kontaktní osoba pro bližší informace  Vlasta Jindrová, tel: 734 643 673,  312 256 054, email: vjindrova@svatojanskakolej.cz, dvpp@svatojanskakolej.cz

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Se srdcem vytvořil manGoweb