Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
 • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

 • ErasmusBelfast, München

 • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

 • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

 • Studentské prostředí

 • Venkukolem školy

 • Uvnitřve škole

Erasmus

logo EU/En

Erasmus Plus – studujte v Evropě!

Svatojánská kolej je od roku 2014 držitelem Erasmus University Charter. V rámci programu Erasmus je možné realizovat mobilitu a spolupráci v rámci terciárního vzdělávání v Evropě. Mobilitu je v rámci programu Erasmus+ (od roku 2014 nový program celoživotního učení zastřešující Erasmus, Leonardo, Commenius, Grundtvig) možné realizovat formou studijního pobytu, příp. praktické stáže.

Erasmus Policy Statement

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027 umožňující výměnné pobyty se zahraničními VŠ.

Kdo se může zúčastnit?

Studijního pobytu se mohou zúčastnit všichni studenti zapsaní do akreditovaného denního nebo kombinovaného studia, kteří budou po celou dobu trvání programu zapsáni ke studiu na Svatojánské koleji.

Podmínky účasti 

Erasmus – Conditions of Participation

Zájemci o účast v programu Erasmus pro rok 2022/23 musí podat přihlášku na ředitelství Svatojánské koleje nejpozději do 7. února 2022

Kritéria výběru:

 • Znalost angličtiny/němčiny na úrovni B2 ověřená písemným testem
 • Celkové studijní výsledky překračující průměrnou úroveň, tj. s počtem kreditů 60 za rok a vyšším
 • Vypracování motivačního dopisu v angličtině či němčině
 • Výhodou budou další speciální dovednosti a kompetence, doložené například účastnickým certifikátem

Výběr bude proveden komisionálně. O výsledcích výběru pro účast na programu Erasmus pro rok 2022 budou zájemci vyrozuměni do 2. 6. 2022.

Kam je možné cestovat?

Studijní pobyty je možné realizovat ve všech zemích EU, které jsou zapojené do programu Erasmus+, resp. jejich institucích, se kterými má škola smlouvu. Délka trvání studijního pobytu je 3-12 měsíců.

Jak to funguje?

Mobility jsou realizovány na základě smlouvy mezi vzdělávacími institucemi připravené Oddělením mezinárodních vztahů. Smlouva se zakládá na vzájemné dohodě a vzájemném kontaktu odpovídajích oddělení daných institucí. V dané chvíli spolupracujeme se St. Mary´s College v Belfastu, UK a Katholische Stiftungshochschule v Mnichově. Připravujeme možnou spolupráci s pedagogickou fakultou v Dublinu.

Odchozím i příchozím studentům poskytuje podporu Studijní oddělení, které jim pomáhá s úpravou a schvalováním studijních povinností a výstupního hodnocení. Studijní oddělení ve spolupráci s Oddělením mezinárodních vztahů pomáhá studentovi s přípravou pracovního plánu pobytu, stáže (Mobility/Training agreement). Plán pobytu musí rámcově odpovídat akreditovanému studijnímu programu, který má student zapsaný na Svatojánské koleji – VOŠ pedagogické. V opačném případě nemohou být splněné povinnosti ani praxe uznány.

Podrobnosti a cíle programu

Cílem Svatojánské koleje – vyšší odborné školy pedagogické v rámci mezinárodní spolupráce je nacházet partnery stejného nebo podobného vzdělávacího stupně – instituce terciárního vzdělávání – a odborného zaměření. Naší prioritou jsou zejména obory týkající se předškolního vzdělávání a pedagogiky volného času, ať již se jedná o ryze pedagogické obory – pedagogika, metodika, didaktika, nebo o obory úzce související – psychologie, sociologie, vychovatelství. Vzhledem ke křesťanské orientaci naší školy máme také velký zájem o partnery se zkušenostmi s výukou náboženství, integrací náboženské výchovy a etiky do církevních i necírkevních škol v rámci předškolních zařízení i institucí základního vzdělávání. Ve volnočasové sféře – pedagogika volného času, vychovatelství – se orientujeme nejen na předškolní a mladší školní věk, ale zaměřujeme se i na oblast vzdělávání dospělých, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a program celoživotního učení. Naše instituce pořádá odpovídajícím tématům věnované mezinárodní konference, na kterých máme možnost se potkat s potenciálními partnery.

Díky jazykové orientaci našeho vzdělávacího programu dáváme přednost partnerům z anglicky nebo německy mluvících zemí. Tomuto trendu přizpůsobujeme jak schema jazykové přípravy našich studentů, tak i nároky kladené na jazykovou vybavenost vyučujících.

Do mezinárodních vzdělávacích aktivit chceme zapojit jak své studenty, tak i vyučující. U studentů se jedná zejména o studující prvního a druhého ročníku. Studenty třetího ročníku chceme motivovat k zapojení získaných zahraničních zkušeností do jejich diplomové práce i studijních praxí v rámci posledního roku studia na naší instituci. Pokud jde o příchozí partnery, jsme stejně otevření jak studentům, tak vyučujícím a odborníkům z praxe. Hledáme především partnery se zkušenostmi ve tvorbě metodiky výuky cizího jazyka (anglického a německého) pro předškolní výchovu na poli formálního i neformálního vzdělávání. Je pro nás důležité, aby partnerská organizace měla ve svém vzdělávacím programu prostor nejen pro teoretické disciplíny, ale zejména pro praktickou výuku, ideálně přímo v přirozeném prostředí cílové skupiny – mateřská škola, jesle, dětské centrum, denní centrum apod. Další prioritou jsou pro nás zkušenosti na poli mezikulturního a mezináboženského dialogu a soužití. V prostředí globalizující se evropské komunity s množstvím kulturních i náboženských menšin i vstřícnou imigrační politikou vnímáme udržitelné podchycení této problematiky v co nejranějším věku jako zásadní pro úspěšnou koexistenci. V rámci pedagogiky volného času chceme navázat partnerství s institucemi, které mají v oboru letité zkušenosti a zapojují do výuky praktické prvky – umělecké obory, řemesla, apod.

Získané dovednosti a zkušenosti chceme využít ke zlepšení kvality výuky jak pro studenty, tak pro učitele. Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na zahájení výuky cizího jazyka již v předškolním věku a nedostatku kvalitní metodiky v dané oblasti připravujeme akreditaci příslušného kurzu a k jeho tvorbě chceme využít zahraniční zkušenosti našich možných partnerů i osobní zkušenosti ze stáží našich studentů i vyučujících.

Se srdcem vytvořil manGoweb